Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers

Versie: 25-02-2014

 

In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Makkie en het gebruik dat u maakt van www.makkie.cc. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen en op te slaan of af te drukken, zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

1.        Definities en toepasselijkheid
1.1.         In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:

(a)           Makkie: ondergebracht bij de stichting met uitgesloten aansprakelijkheid: Stichting Positive Incentive Techniques and Systems, Donker Curtiusstraat 7, 1051 JL Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 34190117 of elke andere partij waaraan zij het beheer van Makkie heeft overgedragen.

(b)           Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan.

(c)           Website: de website die te vinden is via www.makkie.cc.

(d)           Makkie: de punten die u op de Website kunt verdienen, krijgen, sparen en kunt inwisselen voor bijvoorbeeld diensten van andere gebruikers van de Website.

(e)           Beloningspartner: door Makkie aangewezen organisaties die u met Makkies kunnen belonen, bijvoorbeeld in ruil voor het door u uitvoeren van bepaalde diensten.

(f)            Verzilverpartners: door Makkie aangewezen organisaties waar u uw Makkies kunt inruilen (verzilveren) voor bepaalde producten of diensten.

1.2.         De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit met Makkie en op ieder gebruik dat u maakt van de Website. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als u deze schriftelijk met Makkie heeft afgesproken.

2.        Inhoud van de Overeenkomst
2.1.         Makkie biedt op de Website een platform aan waarop u (onder meer) diensten op het gebied van (mantel)zorg en sociaal welzijn kunt vragen en aanbieden in ruil voor Makkies.

2.2.         U en andere gebruikers kunnen op de Website diensten aanbieden en vragen aan andere gebruikers en Makkies verdienen, krijgen, besteden en/of doneren aan anderen. Daarnaast kunt u op de Website Makkies verdienen door bepaalde diensten te verlenen aan Beloningspartners en kunt u Makkies verzilveren bij Verzilverpartners.

3.        Aanmelding en gebruik op de Website
3.1.         Om gebruik te kunnen maken van de Website moet u zich aan te melden via het registratieformulier op de Website. Met het invullen en versturen van dit registratieformulier sluit u een Overeenkomst met Makkie, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken. Voor registratie op de Website hoeft u op dit moment geen geld te betalen, maar Makkie heeft het recht om in de toekomst betaling voor bepaalde onderdelen van de Website te introduceren. Makkie zal u altijd van te voren informeren als in de toekomst voor bepaalde onderdelen van de Website betaald moet worden.

3.2.         U bent verplicht om bij aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in uw account als uw gegevens veranderen. Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder een valse naam, voor iemand anders dan uzelf (tenzij u daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van die persoon) of om meer dan één account per persoon aan te maken.

3.3.         U mag zich alleen aanmelden op de Website indien u 16 jaar of ouder bent. Verder mag u zich alleen registreren als u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bedrijven en eenmanszaken zich niet als eindgebruiker mogen aanmelden, tenzij daarvoor door Makkie aparte schriftelijke toestemming is gegeven.

3.4.         Bij aanmelding op de Website kiest u een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen. Uw inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mag u niet verstrekken aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van uw account. Makkie mag er vanuit gaan dat indien er gebruik wordt gemaakt van uw account, u dit zelf heeft gedaan. Als u denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of Makkie hierover te informeren. Makkie kan dan passende maatregelen nemen.

3.5.         Makkie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van uw account, tenzij het misbruik van uw account aan Makkie te wijten is.

3.6.         Uw account op de Website is persoonlijk en u mag deze dan ook niet overdragen (zoals bijvoorbeeld verkopen of geven) aan een ander of een ander van uw account gebruik laten maken.

3.7.         Makkie heeft het recht uw aanmelding te weigeren indien u niet aan de regels in deze Algemene Voorwaarden voldoet en/of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren (bijvoorbeeld als u eerder misbruik heeft gemaakt van de Website).

4.        Vragen en aanbieden van diensten, overeenkomsten aangaan via de Website
4.1.         Indien u via de Website een dienst vraagt of aanbiedt, dan bent u verplicht om andere gebruikers of Beloningspartners alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om in te kunnen gaan op uw vraag of uw aanbod.

4.2.         De diensten die u vraagt of aanbiedt via de Website moeten betrekking hebben op het verkrijgen of verlenen van (mantel)zorg of het sociaal welzijn binnen de samenleving. U mag dus geen andere diensten of producten aanbieden op de Website.

4.3.         Indien u ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker, Beloningspartner of Verzilverpartner, dan komt er een overeenkomst tussen u en deze andere gebruiker, Beloningspartner of Verzilverpartner tot stand. Makkie is geen partij bij de overeenkomst die u sluit of de afspraak die u maakt met andere gebruikers van de Website, Verzilverpartners en/of Beloningspartners en heeft niet de mogelijkheid om de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten te controleren of te sturen.

4.4.         Dit houdt in dat u zich aan de afspraken die u met deze partij maakt moet houden en dat u de dienstverlening voor uw eigen rekening en risico uitvoert. U bent zelf verantwoordelijk om in overleg met de andere gebruiker, Beloningspartner of Verzilverpartner bijvoorbeeld af te spreken welke diensten er precies verleend zullen worden, voor welke duur en wanneer de betaling met de Makkies zal plaatsvinden. Ook afspraken over bijvoorbeeld klachten en/of garanties moet u onderling afstemmen met de andere gebruiker, Verzilverpartner of Beloningspartner waarmee u de afspraak heeft gemaakt. Houdt u er rekening mee dat Beloningspartners en Verzilverpartners hun eigen algemene voorwaarden kunnen hanteren, die van toepassing kunnen zijn op de overeenkomst die u met deze partijen sluit. U bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.

4.5.         Bij het vaststellen van de prijs voor de diensten moet u rekening houden met de waarde van de Makkies, zoals beschreven in de spelregels op de Website. Betaling voor de diensten die via de Website worden gevraagd of aangeboden, mag alleen maar plaatsvinden met Makkies en alleen tegen de op de Website omschreven waarde van de Makkies. U mag geen diensten aanbieden waarvoor met normaal geld of andere middelen moet worden betaald. Wel mag u uw diensten gratis aanbieden.

5.        Verdienen en inwisselen van Makkies
5.1.         U kunt op de website op verschillende manieren Makkies verkrijgen:

(a)           door een dienst te verlenen aan andere gebruikers;

(b)           door een dienst te verlenen aan een Beloningspartner;

(c)           als gift van een andere gebruiker of uit het Makkie-fonds; en

(d)           van Makkie door het uitvoeren van diverse activiteiten op de Website.

5.2.         Meer informatie over de wijze waarop u Makkies kunt verdienen, als gift kunt krijgen en welke verdere mogelijkheden u heeft om gebruik te maken van de Makkies kunt u vinden op de Website. Makkie heeft het recht om de manier waarop u Makkies kunt verdienen en besteden van tijd tot tijd te wijzigen. Makkie zal proberen u daar van te voren van op de hoogte stellen via een mededeling op de Website, via een e-mail of via haar nieuwsbrief.

5.3.         Makkie of een andere gebruiker is in geen geval verplicht om u een gift te doen. Makkie en andere gebruikers hebben de vrijheid om zelf te bepalen of en onder welke voorwaarden zij u een gift willen doen. Het staat Makkie en andere gebruikers altijd vrij om bijvoorbeeld een langdurige of periodieke gift stop te zetten of geen nieuwe giften meer te doen.

5.4.         Zolang u giften ontvangt van Makkie, mag u geen Makkies verzilveren bij Verzilverpartners (zie voor meer informatie over het verzilveren van Makkies artikel 7 van Algemene Voorwaarden) en mag u geen Makkies doneren aan anderen.

5.5.         Via uw account op de Website kunt u inzien hoeveel Makkies u op dit moment heeft gespaard, kunt u betalingen met de Makkies verrichten, kunt u Makkies uitgeven en Makkies doneren aan andere gebruikers of aan het Makkie-fonds.

5.6.         Het is niet mogelijk om een negatief aantal Makkies te hebben. U kunt dus niet “rood staan”.

6.        Verzilveren van Makkies
6.1.         Makkie biedt de mogelijkheid om Makkies te verzilveren bij bepaalde Verzilverpartners. Het verzilveren van Makkies is daarbij aan bepaalde voorwaarden gebonden zoals gecommuniceerd wordt via de Website.

6.2.         Makkie is in geen enkel geval gehouden om u geld of andere middelen uit te betalen in ruil voor uw Makkies en u mag Makkies niet verkopen.

6.3.          De welkomstpremie die u ontvangt na registratie mag niet worden verzilverd.

7.        Onterechte transacties
7.1.         Indien u van mening bent dat er een onterechte transactie heeft plaatsgevonden via uw account, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan Makkie. U moet onterechte transacties altijd uiterlijk binnen zeven dagen nadat u daar op de hoogte van bent geraakt en uiterlijk binnen twee weken na de transactie aan Makkie melden. Makkie zal in dat geval proberen te achterhalen of er inderdaad sprake is van een onterechte overschrijving van Makkies. Makkie heeft niet de verplichting om zelfstandig toezicht te houden op de transacties die via uw account worden gedaan of om nog onderzoek naar de transactie te verrichten als u onterechte transacties niet tijdig meldt aan Makkie. U moet dus zelf regelmatig de transacties op uw account controleren.

7.2.         Indien Makkie vermoedt dat een transactie onterecht heeft plaatsgevonden of er sprake is van misbruik of fraude, dan heeft Makkie het recht om, naar haar eigen inzicht, een saldo te bevriezen of, als vast staat dat er sprake is van een onterechte transactie, de transactie ongedaan te maken.

7.3.         Als Makkie een transactie die u heeft gedaan stopt of ongedaan maakt, dan zal zij altijd van te voren contact met u opnemen en u de mogelijkheid geven om te reageren op het vermoeden dat er sprake is van een onterechte transactie.

8.        Spelregels en informatie op de website
8.1.         Het is niet toegestaan om informatie op de Website te plaatsen die gewelddadig, intimiderend, bedreigend, discriminerend, hatelijk, lasterlijk of pornografisch van aard is, die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten of privacy van anderen en/of die op een andere manier in strijd is met de wet of regelgeving. Ook het opnemen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie is niet toegestaan.

8.2.         U mag op uw account geen commerciële informatie plaatsen, zoals bijvoorbeeld reclames of aanprijzingen van uw eigen of iemand anders producten, diensten en/of website, behalve de diensten die u in ruil voor Makkies via de Website aanbiedt aan andere gebruikers en/of Beloningspartners.

8.3.         Het verspreiden van spam, virussen of andere schadelijke software of technologie via de Website, het proberen te verkrijgen van login-gegevens van andere gebruikers van de Website, het blokkeren van de toegang naar de Website, het uitvoeren of bewerkstelligen van frauduleuze transacties of het op andere manier aantasten van de belangen van Makkie, Beloningspartners, Verzilverpartners of van andere gebruikers van de Website is niet toegestaan.

8.4.         U mag via de Website of indien u diensten verricht voor andere gebruikers of Beloningspartners geen medische adviezen geven. Bovendien begrijpt u dat de Website en/of diensten die worden aangeboden via de Website nooit een vervanging zijn voor het vragen van professioneel medisch advies, diagnose, bijstand of behandeling. Alle beslissingen die u neemt op basis van adviezen van andere gebruikers zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.

8.5.         Op de Website zijn verdere spelregels opgenomen waar u zich aan moet houden bij het gebruikmaken van de Website en die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst die u sluit met Makkie. Makkie heeft het recht om de spelregels op de Website van tijd tot tijd te wijzigen. In het geval dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen de spelregels en informatie op de Website en de informatie in deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de regels uit de Algemene Voorwaarden voor.

8.6.         U bent zelf verantwoordelijk voor het beslissen of u bepaalde informatie en/of afbeeldingen op de Website wilt plaatsen en begrijpt dat het mogelijk is dat anderen in dat geval uw informatie zullen gebruiken, kopiëren of verder verspreiden. In uw account kunt u uw informatie bewerken. Makkie is niet aansprakelijk voor inbreuken door derden op uw intellectuele eigendomsrechten en/of ander misbruik van uw informatie.

8.7.         Makkie doet haar uiterste best om alleen correcte informatie op de Website te plaatsen, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onjuistheden op de Website. Makkie heeft altijd het recht om de informatie op de Website te wijzigen of om het uiterlijk en de inhoud van de Website te wijzigen. Indien een wijziging van de Website een belangrijke aanpassing van de mogelijkheden en functionaliteiten op de Website inhoudt, dan zal Makkie proberen u daarvan van te voren op de hoogte te stellen.

8.8.         De Website kan links bevatten naar de websites van anderen. Houdt u er rekening mee dat zulke websites hun eigen algemene voorwaarden en privacybepalingen kunnen hebben. Makkie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van anderen.

9.        Duur van de overeenkomst, blokkering en verwijdering van informatie en uw account
9.1.         Indien u een account aanmaakt, dan sluit u een overeenkomst met Makkie voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met Makkie beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website. Neem hiervoor contact op Makkie via info@makkie.cc

9.2.         Makkie heeft het recht alle informatie die u op de Website plaatst en die in strijd is met de Algemene Voorwaarden onmiddellijk te verwijderen.

9.3.         Indien Makkie van mening is dat u herhaaldelijk of ernstig in strijd heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden en/of de spelregels die te vinden zijn op de Website, heeft Makkie het recht om naar eigen inzicht uw account ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen. Indien Makkie het voornemen heeft uw account te verwijderen, dan zal Makkie u daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om daarop te reageren.

9.4.         Indien u uw account langer dan 12 maanden niet gebruikt, dan heeft Makkie het recht om uw account te verwijderen. Voordat Makkie tot verwijdering van uw account over gaat, zal zij u daarvan altijd op de hoogte stellen. U heeft daarna de mogelijkheid om binnen een door Makkie bepaalde termijn nog in te loggen op uw account. Doet u dat niet, dan zal uw account worden verwijderd.

9.5.         Makkie heeft altijd het recht om de Website te staken. Voordat Makkie zal overgaan tot het staken van de Website, zal zij proberen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Makkie is niet aansprakelijk voor enige schade die bij u ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.

9.6.         Makkie is in geen geval gehouden om u een vergoeding te betalen indien uw account wordt verwijderd, ook niet als u nog Makkie op uw account had staan. Indien u zelf bij Makkie aanvraagt uw account te verwijderen, dan kunt u alvorens de verwijdering van uw account er voor kiezen uw Makkies te doneren aan iemand anders, tenzij u op het moment dat u uw account verwijderd giften verkrijgt uit het Makkie-fonds. In dat geval worden de Makkies teruggestort naar het Makkie-fonds.

10.      Aansprakelijkheid
10.1.       De aansprakelijkheid van Makkie voor alle schade die u lijdt in verband met de overeenkomst die u sluit met Makkie en/of het gebruik van de Website, is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Makkie daarvoor uitkeert.

10.2.       Makkie biedt u alleen een Website aan voor het aanbieden en vragen van diensten in ruil voor Makkie. Makkie is niet betrokken bij het aanbod en de diensten die worden aangeboden via de website en heeft daar geen controle op. Makkie is dan ook niet gebonden aan de afspraken die u maakt met andere gebruikers, met Verzilverpartners en/of Beloningspartners. Makkie kan niet aansprakelijk worden gehouden als één van deze partijen de overeenkomst die zij met u sluiten niet nakomt of op een andere manier schade veroorzaken bij u.

10.3.       Makkie houdt geen toezicht op de berichten die u zelf of andere gebruikers op de Website plaatsen. Makkie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, informatie of reacties die andere gebruikers op de Website plaatsen. Wel heeft Makkie een klachtenprocedure voor zulke gevallen (zie artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden).

10.4.       U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle berichten en andere informatie die u op de Website plaatst en bent zelf aansprakelijk voor alle schade die Makkie of anderen daardoor lijden.

11.      Klachten over de inhoud van de Website
11.1.       Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de Website in strijd is met uw rechten of op een andere manier onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat daarin zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn opgenomen of uw intellectuele eigendomsrechten daarin worden geschonden), dan kunt u daarover een klacht indienen via de op de Website vermelde contactgegevens.

11.2.       Indien er een klacht wordt ingediend over informatie die u of een andere gebruiker heeft geplaatst dan wordt u of deze andere gebruiker in de gelegenheid gesteld om binnen een door Makkie bepaalde termijn op de klacht te reageren. Als Makkie van mening is dat de informatie kennelijk (oftewel duidelijk) onrechtmatig is, dan zal zij deze verwijderen van de Website.

11.3.       Indien Makkie meerdere malen (terechte) klachten krijgt over informatie die u op de Website heeft geplaatst, dan kan dit leiden tot verwijdering van uw account (zie artikel 10).

12.      Privacy en persoonsgegevens
12.1.       Makkie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacy statement, welke hier te vinden is.

13.      Intellectuele eigendomsrechten
13.1.       De informatie die op de Website te vinden is, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Makkie, gebruikers, Verzilverpartners en Beloningspartners. Dit houdt in dat u deze informatie niet zonder toestemming van Makkie, de gebruiker, Verzilverpartner of Beloningspartner mag kopiëren of openbaar maken, behalve als dit wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt of u bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de Makkie of de desbetreffende gebruiker, Verzilverpartner of Beloningspartner.

13.2.       Indien u zelf informatie, foto’s of teksten op de Website plaatst, dan garandeert u dat u het recht en/of toestemming heeft om deze informatie op de Website te plaatsen. U geeft in dat geval Makkie kosteloos het recht om deze informatie te publiceren op de Website, op te slaan en te bewaren voor zover dat nodig is om de overeenkomst die Makkie met u heeft uit te voeren, back ups te maken of het bijhouden van de administratie van Makkie.

13.3.       U vrijwaart Makkie van en zal Makkie schadeloosstellen voor alle schade die zij lijdt en alle kosten die zij moet maken in verband met aanspraken van anderen die gebaseerd zijn op de stelling dat de door u op de Website geplaatste informatie (intellectuele eigendoms)rechten schendt en/of op een andere manier onrechtmatig is.

14.      Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
14.1.       Makkie heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden zal Makkie u altijd ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging en de inhoud van die wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de Website, een e-mail of haar nieuwsbrief.

14.2.       Indien u niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan kunt u de overeenkomst met Makkie beëindigen door een bericht met verzoek tot verwijderen van de account en met vermelding van uw gebruikersnaam te sturen naar info@makkie.cc.

14.3.       Indien u voor het ingaan van de wijziging van de Algemene Voorwaarden geen verzoek tot verwijderen van uw account heeft ingediend, dan gaat u akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Algemene Voorwaarden op de overeenkomst die u heeft met Makkie van toepassing.

15.      Overige bepalingen
15.1.       Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan. Partijen (Makkie en u) zullen in dat geval een bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij wat oorspronkelijk in de bepaling stond en bij wat in de rest van de algemene voorwaarden is afgesproken.

15.2.       Makkie heeft het recht om derden (zoals andere bedrijven) in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met u sluit, zonder dat ze daarvoor uw toestemming hoeft te vragen. Makkie kan bijvoorbeeld een derde partij inschakelen voor het verwerken van de betalingen (met Makkies) die u via de Website uitvoert.

15.3.       Makkie heeft het recht om de overeenkomst die zij met u sluit of de Website over te dragen aan een derde partij en zal u daarover informeren.

15.4.       Op de overeenkomst die u sluit met Makkie, de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen u en Makkie moeten worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam

Download de Algemene Voorwaarden als .pdf

Adobe PDF icon